Dalyvaujantys miestai
 • Ukmergė
 • Vilnius
 • Kaunas
 • Klaipėda
 • Šiauliai
 • Panevėžys
 • Alytus
 • Marijampole herbas opt

 • Mažeikiai
 • Brussels
 • Gargždai
 • taurages herbas
 • Rokiškis
 • Šilutė
 • Zarasai

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Įsigalioja: 2018 m. rugpjūčio 28 d.

 

UAB „PROTŲ KOVOS“, juridinio asmens kodas 302695895, buveinės adresas: Pušų g. 13-2, Viktariškių km., Vilniaus r. sav. (toliau – Bendrovė) privatumo politika taikoma tais atvejais, kaiper internetinę svetainę https://www.pkovos.lt/(toliau – Svetainė) pateikiate mums savo asmens duomenis.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR)Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

Bendrovė pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio Svetainėje, teisę į privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje pateikia informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Kokią informaciją apie Jus renkame?

Renkame toliau nurodytą informaciją tam, kad galėtume suteikti, pagerinti ir apsaugoti mūsų teikimas Paslaugas Jums.

1. Asmeniniai duomenys

Kai naudojatės mūsų paslaugomis, mes renkame tam tikrą Jus identifikuojančią informaciją: 

-       kai registruojate komandą dalyvauti žaidime, renkame komandos kapitonovardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą;

-       kai norite atsiųsti klausimą žaidimo dalyviams, renkame Jūsų vardą, pavardę, atvaizdą (nuotrauką), miestą, el. pašto adresą, telefono numerį;

-       kai norite užprenumeruoti mūsų naujienlaiškį, renkame Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą.

2. Naudojimo duomenys

Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią Jūsų naršyklė pateikia, kai apsilankote Svetainėje ar kai prisijungiate prie Svetainės per mobilųjį įrenginį.

Tai gali būti informacija, susijusi su Jūsų IP (interneto protokolo) adresu, naršyklės ir įrenginio tipu, informacija apie tai, kokias internetines svetaines lankėte prieš tai ir kiti identifikatoriai, susiję su Jūsų įrenginiu.

3. Slapukų duomenys

Svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume stebėti veiklą mūsų Svetainėje ir laikyti tam tikrą informaciją. Daugiau informacijos rasite mūsų Slapukų politikoje.

Kokiais tikslais renkame informaciją?

Informaciją renkame įvairiais tikslais, nurodytais šioje Privatumo politikoje, t. y.:

 • paslaugų suteikimui ir palaikymui;
 • tiesioginei rinkodarai;
 • informavimui apie pasikeitimus;
 • atsakymui į užklausas ir kitus prašymus ar klausimus;
 • suteikti klientų aptarnavimą ir pagalbą;
 • stebėti naudojimąsi Svetaine;
 • aptikti, užkirsti kelią ir spręsti technines problemas.

 Duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus tai, kad Bendrovė naudojasi duomenų tvarkytojų, kurie veikia Bendrovės vardu, paslaugomis, pvz., debesijos, serverių nuomos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančiomis įmonėms, rinkodaros paslaugas teikiančiomis įmonėms, IT ūkio priežiūrą atliekančiomis įmonėms ir kitais galimais paslaugų teikėjais. Šie asmenys, teikdami paslaugas Bendrovei, gali turėti prieigą prie asmens duomenų.

Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai. Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje.

 Asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindai

Jūsų asmens duomenys tvarkomi esant vienam iš teisėto tvarkymo pagrindų:

 • pagal Jūsų duotą (išreikštą) sutikimą tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), t. y. registruojant komandą dalyvauti žaidime, pateikiant klausimą žaidimo dalyviams, užprenumeruojant mūsų naujienlaiškį;
 • siekiant teisėtų Bendrovės interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), pvz., gerinant mūsų teikiamas paslaugas, rinkodarai, siekiant informuoti apie mūsų paslaugas, aptikti, užkirsti kelią ar kitaip spręsti sukčiavimo, piktnaudžiavimo, saugumo ar technines problemas, susijusias su mūsų paslaugomis.

Kiek laiko saugomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir (ar) teisės aktai. Jūsų asmens duomenų saugojimo trukmė priklauso nuo asmens duomenų saugojimo tikslų ir teisėto tvarkymo kriterijų.

 • registruotos komandos kapitono asmens duomenys saugomi tiek laiko, kiek yra saugoma informacija apie visus komandos žaidėjus, t. y. 5 (penkerius) metų;
 • duomenys, pateikti Jums atsiunčiant klausimą žaidimo dalyviams, saugomi 5 (penkerių) metų;
 • duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais (kai užprenumeruojate naujienlaiškį) saugomi 5 (penkerius) metus. 

Jūsų teisės

 • teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę į asmens duomenų kopiją;
 • teisė reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs;
 • teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisė reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisė į duomenų perkeliamumą;
 • teisė nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo valia duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (kai toks sutikimas buvo duotas) informuojant Bendrovę nurodytais kontaktais. Tačiau sutikimo atšaukimas nedaro įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymo, vykdyto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos www.ada.lt), jeigu manote, kad netinkamai tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Kad galėtumėte įgyvendinti šias teises, turite pateikti mums prašymą raštu ir tokiu būdu, kuriuo galėtume Jus identifikuoti. 

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu pkovos@gmail.com arba paštu: Pušų g. 13-2, Viktariškių km., Vilniaus r. sav. Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia Bendrovė gavo pranešimą ar pretenziją, ir ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos (šis terminas tam tikrais atvejai gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams).

Pakeitimai

Kartas nuo karto galime pakeisti/papildyti šios Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Bendrovė praneša Svetainėje.

 

UAB „PROTŲ KOVOS“

pkovos@gmail.com